Internationale dag van de rechten van het kind

null

De dag van de internationale rechten van het kind.

Waarom zou Tara stil willen staan bij de rechten van het kind? Tara bied toch geen jeugdhulpverlening?

Nee, dat klopt. Maar ons werk gaat elke dag over het kind.

Het kind dat zeer gewenst is

Het kind wat veel te vroeg is heen gegaan

Het kind dat is afgestaan

Het kind dat is geadopteerd

Maar ook de zwangerschap die niet gepland is.


In alle gesprekken over deze kinderen staan bij ons niet alleen de ouders centraal die verlangen, of  voor beslissingen staan. Bij ons krijgt ook het kind een stem, een plek. In ons werk benoemen wij ook de rechten van het kind.

Van de ongeveer 41 rechten die zijn omschreven zijn in ons werk een paar van belang, zoals:

Het recht op identiteit, naamgeving, nationaliteit, familienaam en familiebanden.

Dit is misschien wel de basis van ons werk! 

Als mensen met een kinderwens voor keuzes staan hoe ze deze wens willen vervullen nemen we hen mee in afwegingen over deze rechten. Als je een kindje gaat adopteren, welke naam geef je mee. Zwanger van een donor? Wat vertel je het kind, hoe zorg je dat je alle informatie hebt die van belang is? Is kiezen voor een anonieme donor in het belang van het kind?

De geadopteerde ‘kinderen’ en ook donorkinderen komen bij ons met vragen over hun identiteit, vragen over waarbij ze bij horen, waar ze vandaan komen. Hele wezenlijke vragen, waarop we stimuleren en begeleiden bij het vinden van antwoorden. Maar ze ook helpen om te gaan met antwoorden die minder positief zijn, vragen die nog meer vragen oproepen zonder dat er antwoorden komen.

Adoptie moet in het belang zijn van het kind.

Inmiddels is bekend dat veel adopties in financieel belang is geschied van enkelen, gestimuleerd door dat sterke verlangen naar een kind van velen. Het belang van het kind bleek niet gediend, zo weten we nu. Adoptie blijkt diep in te grijpen in het leven van in ieder geval van de geadopteerde, "Het is zo dubbel' zei een geadopteerde in de week na de bekendmaking van de reslultaten van het onderzoek van de Commissie Joustra. Hij worstelde enorm met de gevolgen van zijn adoptiestatus. Maar 'Als ik niet was geadopteerd, had ik waarschijnlijk niet meer geleefd'. Het is allebei waar, en wat is dan uiteindelijk in zijn belang geweest?
Ieder kind zou toch moeten opgroeien in zijn eigen gezin, waar het zich veilig en gewenst weet. Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, is adoptie een optie. Maar pas als er echt geen andere oplossing mogelijk is, in het land van herkomst.

Daarom hecht Tara aan het helpen van aanstaande ouders bij zorgvuldige besluitvorming en het maken bij die ingewikkelde afweging van diverse belangen.

Toegang tot informatie.

Kinderen hebben recht op informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan met name om informatie die bedoeld is om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het is ook van belang om te weten waar je vandaan komt, te kunnen beschikken over medische gegevens etc.  Zo hebben geadopteerden en donorkinderen recht op toegang  tot afstammingsgegevens. Als blijkt dat er geknoeid is met dossiers, betekent dat, dat  instanties niet zorgvuldig zijn om gegaan met jou. En dat kan je  raken op soms toch al ingewikkelde gevoelens over bestaansrecht.


De mening van het kind. 

De kinderen die wij begeleiden vragen onze hulp omdat in een vroeg stadium van hun leven verstrekkend is besloten over het leven van het kind. Pas later kan het kind aangeven wat het er van vind. Maar soms is de schade dan al geschied. Daarom hecht Tara aan het helpen van aanstaande ouders bij zorgvuldige besluitvorming en het maken bij die ingewikkelde afweging van diverse belangen.


Verantwoordelijkheden van ouders. 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van  hun kinderen. Gezond eten, een bed om in te slapen en kleren om aan te trekken vormen de basis. Daarbij hebben kinderen liefde, aandacht en waardering nodig.
Soms zien zwangeren dat hun huidige situatie of hun voorgeschiedenis op gespannen voet staan met dit kinderrecht. Dat ze hun ongeboren kind geen veilig thuis kunnen bieden. Het afbreken van een zwangerschap of het afstaan van hun kind ter adoptie kan mogelijk een moeilijk besluit zijn wat in het belang van het kind wordt genomen.
Zorgen voor het welzijn van kinderen gaat ook over open en eerlijke informatie, bv over de afstamming van kinderen.


Tara biedt aanstaande ouders steun om zorgvuldige afwegingen te maken en aan kinderen bij het zoeken naar antwoorden op ingewikkelde vraagstukken.


Wil jij ook hier ook hulp bij, neem dan gerust contact op ons op.


Simone